Committees

 

Advisory Committee

Bin He, Carnegie Mellon University, USA

Nitish V. Thakor, Johns Hopkins University, USA

Tzyy-Ping Jung, University of California, San Diego, USA

Lei Ding, University of Oklahoma, USA

Chang-Hwan Im, Hanyang University, Korea

Fabio Babiloni, University of Rome, Italy

Shangkai Gao, Tsinghua University, China

Xiaoqin Wang, Johns Hopkins University, USA

Yuanqing Li, South China University of Technology, China

Anna Roe Wang, Zhejiang University, China

 

Organizing Committee

Bo Hong, Tsinghua University, China (Chair)

Shanbao Tong, Shanghai Jiaotong University, China (Co-Chair)

Dan Zhang, Tsinghua University, China (Program Chair)

Pei Sun, Tsinghua University, China

Xiaorong Gao, Tsinghua University, China

Yijun Wang, Chinese Academy of Science, China

 

Local Supporting Team

Xiaojiao Yang, PhD

Kang Wang, MS

Chen Song

Ning Guo

Yuxiang Yan

Chen Hong

Tong Zhao

Xinghang Liu

Yanqin Lei

Jiawei Li

Zhuoran Li

Dingkun Liu

Ruxue Wang